Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Straży Miejskiej w Rumi oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.Straż Miejska w Rumi przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:


1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: Link

adres naszej skrytki w brzmieniu: Skrytka odbiorcza: /smrumia/SkrytkaESP2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 


1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;

2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;

3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;

4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;

5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.
 


Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Rumi muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.
 


Inne wymagania:


1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Straży Miejskiej w Rumi;

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;

3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.
 


Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach urzędowania.


Procedura potwierdzająca profil zaufany ePUAP- wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP) 

- dowód osobisty lub paszport (do wglądu), 

- osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany, 

- profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat, 

- ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym, 

- profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; można unieważnić profil zaufany ePUAP zgłaszając się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego lub samodzielnie
- dokonując unieważnienia na ePUAP, 

- nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku.

 

 


Liczba odwiedzin : 744
Podmiot udostępniający informację : Straż Miejska w Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Dominik Łukasz
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominik Łukasz
Czas wytworzenia: 2015-06-25 12:52:51
Czas publikacji: 2015-06-25 13:02:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak